PROTETIKA ITALIANE PER TE GJITHE BOTEN (prosthodontics made in italy for over the world) 18-19 Qershore

mercoledì 2 giugno 2021

TAKIMI I

(2 ditë vetëm teorik)

 • Sigurimi i stabilitetit të gingivave të dhëmbëve në një këndvështrim të bazuar në laborator:” PER TE SHIJUAR PLOTESISHT BUKURINE E NJE PIKTURE, NEVOJITET NJE KORNIZE E PUNUAR ME”.

TAKIMI II

(1 dite  teori, 1 dite praktike)

 • POSTERIOR SHAPING EMOTIONS: balancimi i morfologjisë së brendshme dhe të jashtme në dhëmbët distal.

TAKIMI III

(1 dite teori, 1 dite praktike)

 • ANTERIOR SHAPING EMOTIONS: balancimi i morfologjisë së brendshme dhe të jashtme në anteriror.

 

TAKIMI  IV

( 1 ditë teori, 1 ditë praktike)

 • 360 ° + 1 COMPOSITE: kompozitet e  gjeneratës së re si material i ri për zgjidhje të përhershme.

 

TAKIMI V

(1 dite teori, 1 dite praktike)

 • KUR ARTI TAKON TEKNOLOGJINE: evolucioni logjik i bio-dizajnit dhe teknikës mikro-shtresezuese të zirkonias me porcelanin e gjeneratës së re.

TAKIMI I

 • Sigurimi i stabilitetit të gingivave të dhëmbëve në një perspektivë të bazuar në laborator:
 • Abstrakt:

Qëndrueshmëria, estetika dhe funksioni në planin afatgjatë sigurohen nga qëndrueshmëria gingivave  të dhëmbëve.

 • Ky kurs synon të tregojë se si gingivat e shendetshme dhe te forta  te favorizohen nga planifikimi i kujdesshëm  laboratorik i restaurimit, përmes dizajnit të sakte të dhëmbëve, zgjedhjes së materialit, vendosjes së saktë sipas  protokollit.
 • Kursi ynë synon të tregojë sesi menaxhimi i kujdesshëm i restaurimit të dhëmbëve do të çojë përfundimisht  në qendrueshmeri te gjate ne goje , ky qellim është shtylla e të gjitha ndërhyrjeve afatgjata.
 • Perspektiva e laboratorit dhe qasja teknike e ekspertëve bëhen thelbësore për të siguruar kënaqësinë e klinicistit dhe pacientit në planin afatgjatë.
 • Ky është qëllimi i kursit tonë të ri: nxjerrja në pah e të gjitha aspekteve që e bëjnë një restaurim plotësisht estetik, idealisht funksional dhe me jetëgjatësi ,duke siguruar jo vetëm efektivitetin e restaurimit në vetvete, por edhe efektet pozitive në pjesët e tij periferike , dmth gingivat e dhëmbëve. Kjo qasje e nivelit më të lartë do të marrë parasysh edhe sistemet që mund të zbatojnë para-vizualizimin dixhital ,dhe replikimin e sakte  të një modeli të tillë, i cili do të na ndihmojë të zgjedhim si duhet materiali më i mirë për t'u përdorur dhe strategjitë më adekuate operative, për një rezultat përfundimtar efektiv.
 • Kursi do të nxjerrë në pah të gjitha fazat e nevojshme për të arritur qëllimin tonë: analiza morfologjike, përgatitja e planit, dizajni i trashësisë, dizajni i nivelit të diferencës, përzgjedhja e materialit, zgjidhja përfundimtare. Këto hapa janë pjesë e një protokolli që do të ndiqet dhe finalizohet së pari përmes një faze themelore të përkohshme dhe së fundmi përmes një rrjedhe pune dixhitale të nivelit më të lartë që përmirëson performancën laboratorike në mënyrë që të sigurojë estetikë dhe funksionim.
 • Sinergjia e klinikës laboratorike do të theksohet në mënyrë të barabartë veçanërisht në lidhje me ndarjen e një protokolli dixhital (përmes skanimit intraoral dhe teknologjive cad-cam) për të përvetësuar në mënyrë më efikase të gjitha të dhënat e nevojshme për të zbatuar plotësisht aspektet funksionale dhe morfologjike të një projekti

PROGRAMI

 • DITA I
 • 9 .00--- 10.30 AM

o   Kërkesat e pacientit

o   Jetëgjatësia

o   Kriteret estetike

 • 11,00 - 12:30 AM

o   Morfologjia

o   Projekti

 • Para-vizualizimi dhe dizajni
 • 2,30 -5,30 PM

o   Fazat e përkohshme

o   Kriteret e përzgjedhjes së materialeve

o   Strategjia klinike

 • 5,30 - 6,00 PM
 • Pyetje dhe përgjigje
 • DITA II
 • 9 .00 - 10.30 AM

o   Qasja konservatore

o   Përputhja e ngjyrave

o   Shtresezimi (laminimi)

 • 11,00 - 12:30AM

o   Qeramike ose kompozit

o   Zirconia

o   Cut-back ose 0 cutback

 • 2,30 -5,30PM

o   Digital work flow

o   Zgjidhje hibride

o   Zgjidhje komplekse

 • 5,30 - 6,00 PM
 • Pyetje dhe përgjigje

TAKIMI II

 • POSTERIOR SHAPING EMOTIONS: Balancimi i morfologjisë së brendshme dhe të jashtme në dhëmbët posterior
 • Abstrakt:
 • Kursi është krijuar për të përsosur njohuritë e morfologjisë natyrore dentare dhe për të nxjerrë në pah lidhjet midis dinamikës dentare dhe harmonisë dentare në mënyrë që të arrihet një ekuilibër perfekt midis estetikës dhe funksionit .Analizimi i kërkimit të morfologjisë natyrore dhe njohja e lidhjeve midis biodinamikës dhe harmonisë po përcakton rikuperimin e funksionit të zonës posteriore.
 • Në pjesën praktike të kursit do të miratohet një teknikë e “additional building” e cila bazohet në një qasje hap pas hapi të përcaktuar logjikisht që synon të ndërtojë elementë të plotë, të pozicionuar siç duhet dhe plotësisht të detajuar të dhëmbit.
 • Bio-arkitektura na lejon të krijojmë forma dentare përmes një përcaktimi logjik duke zvogeluar  numrin protokolleve dhe teknikave  të përsëritshme  , dhe zgjidhje moderne dhe estetike.
 • Për një riprodhim korrekt të regjionit distal, duke arritur kërkesa ideale okluzale dhe posturale, rezulton një aspekt i rëndësishëm për të njohur në mënyrë të përsosur formën natyrale të dhëmbit dhe ndryshimin gjatë kohës, në përputhje me lëvizjen funksionale dhe moshën.
 • Në mënyrë që të arrihet vlerësimi më i mirë i secilës pjesë anatomike, modelet e studimit do të fraksionohen në mënyrë ideale në mënyrë që të marrin elemente të thjeshtë. Teknika kon paraqet të njëjtën lehtesi.në fakt koncepti themelor i bio-arkitekturës është që të adoptojë një formë elementare të përqendruar - "bazuar në kon" - teknikën e ndërtimit përmes koneve me madhësi të ndryshme, të pozicionuara dhe të drejtuara në mënyrë korrekte. Conoids jane ideale pasi ato janë shume afer anatomise reale  dhe të lehtë për t'u replikuar, jo vetëm përmes dylli, por edhe në qeramike ne kompozit.Eshte thelbësore të zbatohet një sekuencë e rregulluar mirë, e cila do të sigurojë arritjen e një forme ideale anatomike dhe funksionin e saktë biodinamik.

PROGRAMI

 • Dita 1
 • 9 .00- 12.30AM

o   Morfologjia natyrore e dhëmbëve

o   Lustrimi

o   Analiza biodinamike

 • 2,30 - 5 PM

o   Bio-ndërtimi i konit

o   Shtresëzimi anatomik

o   Mbështetja dixhitale

 • 17:00 - 18:00PM
 • Përfundim dhe Pyetje dhe Përgjigje
 • Dita 2 HANDS ON
 • 09:00 AM- 17.00PM
 • Pjesa 1

o   Dizajni i formës molarit te pare maksilar me kompozit

o   Ndërtimi primar i konit me dentine - anatomia

o   Shtresimi funksional i smaltit bio-funksional - morfologjia e jashtme

o   Mbarimi dhe lustrimi përfundimtar

 • Pjesa 2

o   Projektimi i formës premolarin e parë maksilar me kompozit

o   Ndërtimi primar i konit me menaxhimin e dentinës - anatomisë

o   Shtresimi funksional i morfologjisë së jashtme të smaltit bio-funksional

o   Mbarimi dhe lustrimi përfundimtar

 • Pjesa 3

o   Dizajni i formës molar i parë mandibular me kompozit

o   Ndërtimi primar i konit me menaxhimin e dentinës – anatomisë

o   Shtresimi funksional i smaltit bio-funksional

o   Mbarimi dhe lustrimi përfundimtar

 • 17.00-16.00PM
 • Korrigjimet , pyetjet dhe përgjigjet

ü  Modele: ne do t'u dërgojmë pjesëmarrësve një STL file për t'i lejuar ata që t'i printojen në mënyrë autonome 3D.

o   Pjesëmarrësit duhet të pajisen me:

 • Smartphone
 • Zoom conection
 • Kompozit dentine
 • Enamel
 • Mjetet e modelimit
 • Mjetet per perfundim dhe per lustrim

 

TAKIMI III

 • -ANTERIOR SHAPING EMOTIONS:balancimi i morfologjisë së brendshme dhe të jashtme në dhëmbët e përparmë
 • Abstrakt:
 • Estetika është një tipar kryesor në stomatologjinë e sotme, dhe nuk ka të bëjë vetëm me zonën e përparme. Në vitet e fundit, zhvillimi i materialeve të reja dhe teknikave përkatëse kanë motivuar klinicistët dhe teknikët të përqendrohen në morfologjinë dhe efektet kromatike, në mënyrë që të kopjojnë sa më besnikërisht "natyrën" duke ruajtur funksionin e shkëlqyeshëm.
 • Njohja e detajeve morfologjike më të mira dhe lidhja e tyre mund të arrihet vetëm përmes trajnimit të modelimit të vazhdueshëm, i kombinuar me analizë të kujdesshme të formës ideale bio-dinamike. Bio-arkitektura është një hap i domosdoshëm për të marrë sa herë që dëshirojmë nga natyra dhe të replikojmë një element dhe  jo vetëm Kjo përmes vetë natyrës dhe funksionit që çdo element ka .
 • Çdo element morfologjik –( kuspidet, kreshtat dhe sidet )- ka një kuptim funksional të vetin dhe duhet të studiohet me kujdes para se të kopjohet përmes teknikës së konit, e cila është strategjia përfundimtare për të kombinuar natyrën dhe funksionin.
 • Natyra është mësuesi i parë dhe i fundit që kemi dhe kur vëzhgojmë dhëmbin natyror, mbi të gjitha nga pikëpamja okluzale, na bën përshtypje harmonia e dukshme midis disa elementeve dhe qëllimi funksional i tyre.
 • Vlerësimi korrekt dhe i shpejtë i pikave të kontaktit, zonave ndërproksimale dhe simetrive së bashku me një teknikë të përsëritshme, pavarësisht nga materiali i përdorur, do të jetë thelbësor si në laborator ashtu edhe në klinikë për të arritur një rezultat të suksesshëm.
 • Bio-arkitektura "CONE BASED" na lejon të rikrijojmë dhe të mësojmë shpejt rreth formave dentare, në një mënyrë të përsëritshme dhe të thjeshtë, ku qasja teknike është e kombinuar strategjikisht me një sekuencë efikase fazë pas faze.
 • Kjo teknikë plotësohet nga një standard shtresimi i kontrolluar siç duhet, i cili më në fund lejon të zgjidhen thjesht dhe me efikasitet edhe raste të kërkesave shumë estetike.
 • Në ditët e sotme është thelbësore të merret parasysh mosha e dhëmbit në mënyrë që të arrihet një rezultat individual dhe estetik.

PROGRAMI

 • Dita 1
 • 9 .00 - 12.30 AM

o   Kriteret themelore estetike

o   Karakteristikat morfologjike natyrore të dhëmbëve

o   Anatomia e brendshme

o   Mosha dhe forma

o   Ngjyra 6’DIMENSIONALE

 • 14:30 – 17.00PM

o   Analiza biodinamike

o   Sjelljet optike: thyerja dhe reflekset

o   Makro dhe mikroforfologjia

o   Bio-ndërtimi i bazuar në kone

o   Shtresëzimi anatomik

 • 17:00 - 18:00PM
 • Përfundim dhe Pyetje dhe Përgjigje
 • DITA 2 HANDS ON

Elementet 11.12.13 do të ndërtohen në kompozit

 • 9 :00 - 12 e 30 AM

o   Ndërtim anatomik i sektorit anterior me dentinë

o   Orientimi primar konik , sipas formës

o   Përfundimi i elementeve dytësore

o   Dizajni i opalescencës

o   Kontrollimi biodinamik

o   Vlerësimi i zonës Palatale

 • Pjesa e dytë
 • 14,30 - 18:00PM

o   Shtresëzimi morfologjik me enamel

o   Dizajni i opalescencës incizale

o   Përfundimi i pjesëve vestibulare

o   Analizat e  zonave te tranzicionit dhe sipërfaqes

o   Makro dhe mikroforfologjia

o   Teknikat e finishing

 • 17 :00 – 18:00PM
 • Korrigjimet dhe pyetjet dhe përgjigjet

Modele: ne do t'u dërgojmë pjesëmarrësve një STL file për t'i lejuar ata që t'i printojen në mënyrë autonome 3D.

o   Pjesëmarrësit duhet të pajisen me:

o   Smartphone

o   Zoom conection

o   Kompozit dentine

o   Enamel

o   Mjetet e modelimit

o   Mjetet per perfundim dhe per lustrim

TAKIMI IV

360 ° + 1 KOMPOZIT:Përbërja e gjeneratës së re si material i ri për zgjidhje të përhershme

 • Abstrakt
 • Evolucioni i materialeve të përbërë në ditët e sotme lejon shtresimin individual të dhëmbit dhe riprodhimin e natyrës dhe harmonisë së dhëmbëve. Për këtë është e rëndësishme të keni informacion themelor mbi morfologjinë natyrore për të arritur më të mirën ,dhe rezultat mimetik duke përdorur një koncept të ri enamel kompozit  në regjionin anterior. Aspekt i rëndësishëm është vetia optike e dhëmbit natyral për këtë arsye gjenerata e re e kompositeve duhet të imitojë të njëjtën sjellje të substancës natyrore të dhëmbit. Evolucioni i nevojave klinike si dhe kërkesat gjithnjë në rritje estetike nga pacientët ndikojnë fuqishem  në zhvillimin e teknikave që synojnë gjetjen e zgjidhjeve ,ndërsa përdorin materiale për të siguruar rezultat të shkëlqyeshëm të mimikës për të replikuar në mënyrë të përsosur dhëmbin natyral. Zhvillimi i vetëdijes më të lartë të pacientëve po çon stomatologjinë estetike drejt kompoziteve që shfaqin mimetizem ne enamel , dentinë fluoreshente dhe materiale të tejdukshme opaleshente. Zgjidhje të tilla arrihen duke marrë parasysh me kujdes moshën e pacientit dhe duke promovuar një buzëqeshje të shëndetshme, me pamje natyrale. Disponueshmëria e përbërësit inovativ që mbështesin këtë qasje «Mimetic» është më e rëndësishmja për teknikun e sotëm. Gjeneratat e reja te kompoziteve  do të duhet të shfaqin sjellje të shkëlqyeshme optike dhe dendësi të ulët për fazat e shtresimit, ndërsa kërkohet intensiv i bardhë për "maskimin" e shtresës natyrore të zbardhur dhe të errët. Do të duhet të përcaktohet një qasje teknike moderne e punës, por mbi të gjitha një komunikim laboratorik modern i orientuar drejt marketingut që synon të sponsorizojë produktet tona protetike të gjeneratës së re.

PROGRAMI

 • Dita 1
 • 9:00 - 12.30 AM

Zgjedhja e ngjyres dhe kromes

o   Klasifikimi i llojeve të kompoziteve

o   Projekti i shtresës

o   Teknika anatomike e shtresimit

o   Receta ngjyrash

 • 14,30 – 17:00PM

o   Maskimi i substratit

o   Performimi I kromatizmit te ulet dhe shtresezimit ne vlera te larta

o   Perfundimi I siperfaqes se dhembit

o   Komunikimi dhe marketing për zgjidhje inovative

o   Zgjidhjet mbi implante

 • 17:00-18:00
 • Konkluzione dhe pyetje dhe përgjigje

 • Dita 2 HANDS ON

3, elementet anterior sipas moshes: i ri, adult, i moshuar.

 • 9 :00 - 12.30AM

o   Projekti i ngjyrave

o   Kriteret anteriore estetike

o   Forma dhe shtresat

o   Teknika e konit

o   Dizajni i opalescencës

 • 14:30-17:00PM

o   Efektet e brendshme

o   Shtresa dentine dhe translucence

o   Smalt: kontrolloni trashësinë

o   Kontroll makro-morfologjik

o   Cilësi individuale dhe mikro strukturë: sipas moshes

o   Lustrim mekanik

 • Korrigjimet dhe pyetjet dhe përgjigjet nga 5 pasdite deri në orën 18:00

Modele: ne do t'u dërgojmë pjesëmarrësve një skedar STL për t'i lejuar ata që t'i shtypin në mënyrë autonome 3D.

o   Pjesëmarrësit duhet të pajisen me:

o   Smartphone

o   Zoom conection

o   Kompozite dentine

o   Smalt

o   Pajisjet e punes

o   Stërvitjet e përfundimit dhe lustrimit

TAKIMI V

KUR ARTI TAKON TEKNOLOGJINE :Evolucioni logjik i bio-dizajnit të zirkonias dhe teknika e mikro-shtresimit me porcelan te gjeneratave te reja

 • Abstrakt:
 • Numri gjithnjë në rritje i restaurimeve të CAD / CAM të zirkonias së gjeneratës së fundit nuk është veçse një pasojë e tendencave më të reja klinike dhe zbulimet e fundit teknologjike. Të kuptuarit e evolucionit të fundit të zirkonias  është e dorës së parë për t'u përballur me evolucionin teknikave të restaurimit  për të arritur një saktësi estetike të pashembullt.
 • Projektimi hibrid plotëson më mirë nevojat funksionale për sa i përket abrazionit  më të ulët dhe rezistencës më të lartë.
 • Një estetikë e sofistikuar arrihet më pas përmes mikro-shtresimit me masa qeramike të tejdukshme.
 • Sot, një evolucion i mëtejshëm teknik tani është i mundur përmes "qeramikës likid " me ngjyra të larta fluoreshente.
 • Në varësi të "nivelit të nevojës", këto mund të jenë një alternativë fituese ndaj zgjidhjeve tradicionale qeramike me shumë shtresa.
 • Efektshmëria më e lartë me këto materiale arrihet në trajtimet konservatore kur  përdoret ultra translucent cubic zircona  në kombinim me një nanoceramik të re.
 • Kombinime të tilla e bëjnë të domosdoshme njohjen e përkryer të protokolleve të punës që lejojnë shfrytëzimin e plotë të potencialit teknologjik të disponueshëm në laborator, si dhe saktesine  estetike të materialeve të tilla të gjeneratës së re.
 • Dita 1

 • 9:00-12.30AM

o   Evolucioni i zirkonias me shumë shtresa

o   Digital work flow

o   Faktorët influencues

o   Procedurat laboratorike

 • 14:30-17:00

o   Saktësia dhe përfundimi

o   Cut-back ose Zero cut-back

o   Teknika microlayering

o   Porcelani i ri

 • Dita 2 HANDS ON

3 Multilayer zirconia element:

o   Anterior microlayering ne microcut-back

o   Anterior microlayering ne zero cut-back

o   Posterior microlayering ne zero cut-back

 • 09:00 – 17:00PM
 • Pjesa 1

o   Analiza e rezultatit sinterik

o   Korrigjimet  post sintering dhe  mechanical finishing - Parapërgatitje me sipërfaqe zero

o   pergatitja zero cut surface

 • Pjesa 2

o   Mikroshtresezimi  me porcelain

o   3D  microlayering me nano-qeramikë

o   Efektet dhe intensifikimet e opalescencës: teknikë simetrike e thjeshtuar

o   Kontrolli dhe pjekja kromatike

 • Pjesa 3

o   Lustrim mekanik i sipërfaqeve të zirkonisë.

o   Lustrim individual

o   Analiza përfundimtare dhe diskutimi rreth punimit te perfunduar

o   Kontrollimi dhe vlerësimi i punimit te perfunduar

o   Rishikimi përfundimtar

 • Korrigjimet dhe pyetjet dhe përgjigjet nga 5 pasdite deri në orën 18:00

Modele: ne do t'u dërgojmë pjesëmarrësve një skedar STL për t'i lejuar ata që t'i kenë të shtypura në mënyrë autonome.

 • Pjesëmarrësit duhet të pajisen me:

o   Smartphone

o   Zoom conection

o   Zirconia structure

o   Porcelan

o   Nanoceramic

o   Brushes dhe penel

o   Goma Finishing and polishing

Lascia un commento